اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ghaemshahr.farhang.gov.ir/fa/news/514172/%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d9%87-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری