اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ghasrghand.sbportal.ir/fa/news/8089/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d8%b1%db%8c%da%af%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d8%b1%d9%82%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d8%b9%d9%81%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa

اشتراک گذاری