اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ghasrghand.sbportal.ir/fa/news/8091/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a5%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d9%85%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c

اشتراک گذاری