اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gilan.ict.gov.ir/fa/news/13804/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-ICT-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری