اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gilan.ict.gov.ir/fa/news/70209/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7

اشتراک گذاری