اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gilan.maskanco.ir/fa/news/6559/%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d9%81%d8%aa%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b5%d9%85%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%87%d8%b1-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری