اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://gilan.payesh8523.ir/fa/news/3745/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b9-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%b1%d8%af

اشتراک گذاری