اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.investiniran.ir/fa/news/4059/%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d9%85-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-30-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af

اشتراک گذاری