اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/10128/%d9%87%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%82%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%b5%d9%81%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b2

اشتراک گذاری