اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/1684/%d8%a7%db%8c%d9%86-10%d8%ae%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c%d8%af

اشتراک گذاری