اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/2623/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa

اشتراک گذاری