اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/304/%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%da%a9%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری