اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/3299/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3

اشتراک گذاری