اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/3473/%d8%aa%d9%88%d8%b5%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%88%d9%85-%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%82%db%8c

اشتراک گذاری