اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/4590/%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%86%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری