اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/4936/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-5-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-2-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری