اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/5312/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d8%ba%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%86-%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c

اشتراک گذاری