اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/5640/%da%af%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری