اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/6039/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%be%db%8c%d8%b1%d9%85%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%b2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87

اشتراک گذاری