اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/6400/%d8%a8%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%84%d8%b1-%d9%86%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%84

اشتراک گذاری