اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/7008/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%b2%d8%ae-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری