اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestan.payesh8523.ir/fa/news/7355/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%db%8c%d8%ad-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d9%82%db%8c%d8%b1

اشتراک گذاری