اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestanport.pmo.ir/fa/news/32477/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%b6%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری