اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestanport.pmo.ir/fa/news/33226/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d9%88-%d9%82%d8%b2%d8%a7%d9%82%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری