اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestanport.pmo.ir/fa/news/33948/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری