اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestanport.pmo.ir/fa/news/34175/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری