اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://golestanport.pmo.ir/fa/news/34435/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%db%8c%da%a9%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d8%ad%d9%84%db%8c-ICZM-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری