اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hamedan.emdad.ir/fa/news/1146/%d8%b1%d8%b4%d8%af-38-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%85%da%a9-%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری