اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hamedan.emdad.ir/fa/news/116/33-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af

اشتراک گذاری