اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hamiassociation.org/en/news/626/Inauguration-of-the-20th-Festival-of-School-Construction-Donors

اشتراک گذاری