اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://harsinhosp.kums.ac.ir/fa/news/31641/%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%86

اشتراک گذاری