اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://honari.farhang.gov.ir/fa/news/436933/%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری