اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://htc.kums.ac.ir/fa/news/37614/%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87

اشتراک گذاری