اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hydrogen.satba.gov.ir/fa/news/551/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%da%98%d8%a7%d9%be%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7

اشتراک گذاری