اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fhydrogen.satba.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F552%2F%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3-%25d9%2585%25d8%25a8%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b3-15-%25d8%25ac%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25db%258c%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-2015

اشتراک گذاری