اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hydrogen.satba.gov.ir/fa/news/552/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%85%d8%a8%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-15-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%da%98%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-2015

اشتراک گذاری