اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fhydrogen.satba.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F554%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%258f%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3-%25d9%2588-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c-%25d9%2587%25db%258c%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2586%25db%258c-WHEC2014

اشتراک گذاری