اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hydrogen.satba.gov.ir/fa/news/554/%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%8f%d9%85%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%da%98%d9%86%db%8c-WHEC2014

اشتراک گذاری