اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hydrogen.satba.gov.ir/fa/news/559/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ba%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%b5-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%da%98%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d9%87%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری