اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hydrogen.satba.gov.ir/fa/news/560/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c%d9%85%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-10-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%aa

اشتراک گذاری