اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fhydrogen.satba.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F560%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%25be%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b3%25d9%2588%25d8%25ae%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2584%25db%258c%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b8%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c%25d8%25aa-10-%25da%25a9%25db%258c%25d9%2584%25d9%2588%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25aa

اشتراک گذاری