اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hydrogen.satba.gov.ir/fa/news/562/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%da%a9-100-%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری