اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://hygiene-school.kums.ac.ir/fa/news/34722/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-98-04-30

اشتراک گذاری