اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/1194/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d9%be%d8%ae%d8%aa-%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87

اشتراک گذاری