اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/1199/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8

اشتراک گذاری