اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/1292/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%82%d9%84

اشتراک گذاری