اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/2332/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری