اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/3556/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%84%d8%b0%d8%aa-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری