اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/3801/%d8%a7%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ad%d8%b4%d8%aa%d9%86%d8%a7%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86

اشتراک گذاری