اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/3882/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری