اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/3947/%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری