اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/4405/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af

اشتراک گذاری