اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://ilam.payesh8523.ir/fa/news/4487/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d9%84%d8%aa%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85

اشتراک گذاری